استانهایی که در جنوب فلات ایران واقع شده اند که عبارتند از :

استانهای جنوبی